Dropshipping 2.0 - manuál

Manuál > Obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů služby Dropshipping.cz (pouze Dropshipping)

Obchodní podmínky služby Dropshipping.cz

Doporučujeme stáhnout si obchodní podmínky ve WORDU nebo v PDF jsou přehlednější a budou se vám lépe číst.


OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ APLIKACE DROPSHIPPING PODMÍNKY VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE (dále jen „Smlouva o vzájemné spolupráci“)

provozované společností Gadgets House s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem


1. POJMY A DEFINICE

Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Admin přístup privilegovaný přístup k Aplikaci umožňující evidenci a správu účtů včetně přehledu počtu odeslaných emailů jednotlivých Uživatelů;

Aplikace Dropshipping služba dostupná v síti internet na stránkách www.dropshipping.cz, kterou provozuje Prodávající (Poskytovatel) za účelem poskytování služeb této aplikace Zprostředkovateli (e-shop);

Cena zboží je částka, za kterou Prodávající nabízí Zboží ke zprostředkování prodeje prostřednictvím služeb Dropshipping;

Ceník uvádí podrobnosti o platebních podmínkách Provize, výše sjednaných sankcí, je součástí této Smlouvy a je zveřejněn na stránkách www.dropshipping.cz;

E-mail textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

E-shop internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Koncovým zákazníkem;

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Koncový zákazník osoba, která si objednala Zboží u Prodávajícího (Poskytovatele) prostřednictvím E-shopu (Uživatele);

Obchod realizovaná kupní smlouva mezi Koncovým zákazníkem a Prodávajícím na základě příležitosti zprostředkované Zprostředkovatelem (Uživatelem), kdy Zboží zcizené na základě této kupní smlouvy bylo Prodávajícímu řádně uhrazeno;

Objednávka dokončená transakce Koncovým zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke Zboží, obvykle ukončená stisknutím tlačítka „ukončit objednávku“

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Obsah Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby Dropshipping, která vytvářejí funkční rámec Služby Dropshipping, včetně její věcné náplně;

Odměna souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby Dropshipping, jakož i odměnu za další služby na míru, to vše ve výši stanovené dle dohody smluvních stran, a nebo platného Ceníku. V případě rozporu má dohoda stra přednost před ustanoveními Ceníku;

Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů (nejčastěji uživateli E-shopu či Koncovém zákazníkovi), na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

Poskytovatel Gadgets House, s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem;

Pracovní den jakýkoli jiný den než sobota a neděle, který není státním svátkem v České republice a ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro poskytování služeb veřejnosti, to vše v čase od 8:00 do 18:00 hodin;

Prodávající prodávajícím je společnost Gadgets House, s.r.o., se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, IČO: 242 80 071, DIČ: 24280071;

Služba Dropshipping služba, která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení a správě e-shopu, jakož i k prodeji, distribuci a odesílání Zboží prostřednictvím e-shopu;

Uživatel registrovaný uživatel internetové aplikace Dropshipping, který jakožto podnikatel provozuje E-shop a služeb poskytovaných v rámci Aplikace

Uživatelský účet účet k Aplikaci zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služby Dropsshipping, jednoznačně vymezující oprávněného Uživatele a jeho pracovní prostředí, který je chráněn heslem zvoleným Uživatelem;

Závady chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby Dropshipping;

Zprostředkovatel podnikatel, který zprostředkovává uzavření kupní smlouvy o Zboží ve prospěch Prodávajícího a na jeho účet, avšak vlastním jménem, a to prostřednictvím E-shopu;

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)


2. Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli Službu Dropshipping. Současně Uživatel v pozici Zprostředkovatele zprostředkovává prodej Zboží prostřednictvím E-shopu, který provozuje svým jménem, avšak na účet a ve prospěch Poskytovatele v pozici Prodávajícího.

2.2. Poskytováním Služby Dropshipping se zejména rozumí:

2.2.1. právo Uživatele užívat Službu Dropshipping za účelem prodeje a doručování Zboží a vedení související účetní agendy;

2.2.2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci,

2.2.3. právo na přístup ke Zboží v produktovém portfoliu Prodávajícího;

2.2.4. právo Uživatele na Provizi podle této Smlouvy.

2.3. Poskytování Služby Dropshipping může být omezeno, a to ze zákonných důvodů, v případě Závad Aplikace, zejména v případě jakéhokoli výpadku nebo zániku některého z dodavatelů Poskytovatele, jakož i v případě nutné údržby nebo rozvoje Aplikace.

2.4. Není porušením Smlouvy, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby Dropshipping ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu Služby.

3. Registrace uživatele a uživatelský účet

3.1. Registrace a zřízení Uživatelského účtu je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby; Uživatel tímto bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

3.2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách www.Dropshipping.cz, když obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí se podmínkami této Smlouvy, jakož i se Zásadami zpracování osobních údajů.

3.3. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři správné a úplné osobní údaje o své osobě, včetně informací o oprávnění podnikat. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.

3.4. Okamžikem odeslání registračního formuláře je registrace Uživatele zahájena, když následným doručením „Potvrzení o registraci“ ze strany Poskytovatele na emailovou adresu zadanou Uživatelem v registračním formuláři je Uživateli zřízen Uživatelský účet a registraci lze považovat za úspěšně ukončenou. Tato Smlouva je uzavřena v okamžiku odesláním registrace.

3.5. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu.


4. Práva a povinnosti uživatele

4.1. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že

4.1.1. je plně způsobilý k právním úkonům,

4.1.2. veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

4.1.3. nebude používat Službu Dropshipping v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

4.1.4. bude používat Službu Dropshipping pouze k účelu, k němuž je určena,

4.1.5. se před zahájením užívání Služby Dropshipping důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy a zcela s nimi souhlasí.

4.2. Uživatel se zavazuje, že:

4.2.1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby Dropshipping;

4.2.2. pro přístup ke Službě Dropshipping se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;

4.2.3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě Dropshipping nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou zjistit, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli

4.2.4. zvolí ke svému Uživatelskému účtu bezpečné heslo, k čemuž přiměřeně užije instrukcí k tvorbě hesla v Aplikaci.

4.3. Uživatel je v rámci užívání Služby Dropshipping povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Služba, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Tato smlouva představuje pouze ujednání o podmínkách poskytování Služby, v žádném případě nevzniká právo Uživatele jako např. Licenční k software, Aplikaci či jiné obdobné právo.

4.4. Poruší-li Uživatel povinnosti podle Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

4.5. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu budou umožňovat využívat vlastnosti Služby podle této Smlouvy.

4.6. Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby nebo proto, že Uživatel porušil některou z podmínek této Smlouvy.

4.7. Uživatel je oprávněn vybrat si z produktového portfolia Prodávajícího Zboží a nabízet je prostřednictvím vlastního E-shopu k prodeji, jakožto Zprostředkovatel koupě.

4.8. Uživatel je oprávněn stáhnout si a užívat grafické zobrazení Zboží ve svém E-shopu.

4.9. Uživatel je povinen na svém E-shopu zveřejnit Všeobecné obchodní podmínky obchodního systému Dropshipping.cz zpracované Poskytovatelem.

4.10. Uživatel je oprávněn v rámci zprostředkování nabízet Zboží nejméně za cenu určenou Poskytovatelem. Poskytovatel však nestanovuje nevyšší možnou cenu.

4.11. Uživatel je povinen přeposílat Objednávky Zboží do on-line automatizovaného systému Aplikace s informacemi a ve formátu, který určí Poskytovatel v Aplikaci. Objednávku lze též vložit ručně do obchodního systému Dropshipping.cz, avšak nejpozději bezodkladně po jejím přijetí.

4.12. Uživatel je povinen zveřejnit na svém E-shopu odkaz na internetový portál Prodávajícího určený k vyřizování reklamací Koncových zákazníků.

4.13. Uživatel je povinen při vyřízení objednávky informovat Koncového zákazníka o způsobech platby u Prodávajícího, včetně bankovního spojení Prodávajícího. Uživatel není oprávněn nabízet jiné způsoby platby než které určí Prodávající.


5. práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele pomocí on-line automatizovaného systému o aktuální dostupnosti Zboží.

5.2. Poskytovatel je povinen zpřístupnit Uživateli produktové portfolio (Zboží) a umožnit mu stažení jím zvolených položek společně s obrazovými a textovými materiály.

5.3. Poskytovatel je povinen přijímat a vyřizovat Objednávky přeposlané Uživatelem, to neplatí je-li Zboží nedostupné.

5.4. Poskytovatel je povinen vyvinout maximální rozumně požadovatelnou péči směřující k uskutečnění Obchodu a vzniku práva na Provizi.

5.5. V případě, že je Zboží nedostupné, je Poskytovatel povinen Uživatele neprodleně informovat.

5.6. Poskytovatel je povinen zaplatit Uživateli Provizi podle podmínek této Smlouvy.

5.7. Poskytovatel není povinen dodat Zboží objednané Koncovým zákazníkem, pokud Zboží není dostupné. Poskytovatel o tom Uživatele informuje, jakmile se takovou skutečnost dozví a současně sdělí předpokládanou lhůtu dodání Zboží.

5.8. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele v rámci Aplikace v jeho Uživatelském účtu o počtu realizovaných Obchodů a výši připsaných Provizí.

5.9. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití jména a hesla zvoleného Uživatelem při Registraci třetí osobou.

5.10. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.

5.11. Poskytovatel může Službu pozastavit v případě, že zjistí nesrovnalosti s podmínkami této Smlouvy nebo s morálním přesvědčením a standardy Poskytovatele; o tom ihned Uživatele informuje.

5.12. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

5.13. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu.

5.14. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit Službu kdykoli definitivně nepřístupnou.

5.15. Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Účet uživatele, zejména pokud by:

5.15.1. Uživatel postupoval v rozporu s touto Smlouvou;

5.15.2. Uživatel užíval Službu Dropshipping způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby Dropshipping;

5.15.3. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby Dropshipping i služeb a produktů třetích osob;

5.15.4. Uživatel se i jen pokusil porušovat jakákoli práva Poskytovatele nebo třetích osob i jiným než v této Smlouvě výslovně uvedeným způsobem.

5.16. Poskytovatel neodpovídá za škodu Uživatele v souvislosti s prodejem Zboží Koncovému zákazníkovi.

5.17. Pro případ, že by Poskytovatel byl odpovědný k náhradě škody nebo újmy, která by mohla v souvislosti případné škody vzniknout, odpovídá maximálně do výše zaplacené Odměny ze strany Uživatele za posledních 12 měsíců.


6. Provize Uživatele

6.1. Provize Uživatele činí kladný rozdíl mezi cenou, které Uživatel dosáhne dle vlastního obchodního rozhodnutí u Koncového zákazníka při prodeji prostřednictvím E-shopu a Cenou zboží přístupnou v Aplikaci dle Prodávajícího. Do těchto cen není započtena DPH v zákonné výši.

6.2. Právo na Provizi nevzniká ze zprostředkování koupí, od nichž Koncový zákazník odstoupil či byly jinak zrušeny zejména z důvodů, kdy Koncový zákazník vykazoval důvodné známky podvodného či nepoctivého jednání a z důvodu náhlé nedostupnosti Zboží.

6.3. Poskytovatel eviduje u každého Uživatele provizní stav na Účtu provize, kam připisuje Provize z realizovaných obchodů.

6.4. Strany se dohodly, že vůči nároku Uživatele na Provizi je Poskytovatel oprávněn započíst nároky na vratky Provize ze stornovaných Objednávek a rovněž případné smluvní pokuty dle Ceníku, či jiné oprávněné nároky vůči Uživateli. Tento vzájemný zápočet se neprodleně projeví na Účtu provize.

6.5. Provize za kalendářní měsíc, ve kterém byla připsána na Účet provize, je splatná na základě faktury vystavené Uživatelem v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž byla Provize na Účet provize připsána.

6.6. Uživatel vystaví fakturu v řádném formátu se splatností 14 dní od vystavení faktury.

6.7. Nárok na vyplacení Provize Uživateli vzniká, činí-li zůstatek jeho účtu Provize nejméně 500,-Kč. V případě, že zůstatek na účtu provize je nižší než 500,- Kč, je Provize splatná v kalendářním měsíci následujícím po tom měsíci, kdy zůstatek na účtu Provize přesáhnul částku ve výši 500,- Kč.


7. Odměna Poskytovatele

7.1. Za poskytování služby Dropshipping náleží Poskytovateli odměna stanovená ve výši Manipulačního poplatku podle platného Ceníku.

7.2. Poskytovatel je oprávněn účtovat Uživateli za každou realizovanou Objednávku Manipulační poplatek dle Ceníku. Manipulační poplatek je splatný v okamžiku expedice Objednávky a Prodávající má právo Manipulační poplatek jednostranně započíst proti nároku Uživatele na Provizi. O výši Manipulačního poplatku každého sortimentu Zboží je Uživatel informován prostřednictvím svého Uživatelského účtu v Aplikaci.

7.3. Skutečnost, že Koncový zákazník Zboží nevyzvedne nebo od kupní smlouvy odstoupí, nemá vliv na právo Poskytovatele na úhradu Odměny za poskytování Služby Dropshipping.

7.4. Jestliže počet Objednávek, od kterých Koncový zákazník následně odstoupil nebo si je nevyzvedl, překročí 5% z celkového počtu jím přeposlaných Objednávek za celou jeho prodejní historii v rámci Uživatelského účtu, pak má Prodávající vedle práva na uhrazení Manipulačního poplatku též právo na uhrazení skutečně vynaložených nákladů na dopravu Zboží z Objednávek překračujících tuto hranici.


8. Vyšší moc

8.1. Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle této Smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.


9. Nutná údržba

9.1. Nutnou údržbou se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby. Nutná údržba je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu.

9.2. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, a to i bez upozornění Poskytovatele.


10. Vady služby

10.1. Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy, má Uživatel právo podat stížnost na vady Služby.

10.2. Stížnost na vady Služby je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou dnů od okamžiku, kdy Uživatel zjistil nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby. Později podaná stížnost nebude akceptována a Uživatel ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu.

10.3. Uživatel je ve stížnosti povinen uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.

10.4. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost Uživatele do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li stížnost oprávněná, má Uživatel právo na náhradu za neposkytnutou nebo vadně poskytnutou Službu nebo její část.

10.5. Náhrada se Uživateli poskytne jako kredit k užití Služby. Bez ohledu na jiná ujednání, nemá podaná stížnost vliv na splatnost Odměny.


11. Ukončení Smlouvy

11.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

11.2. V případě, že Uživatel nepoužije Uživatelský účet po dobu delší než 3 roky, pak se má za to, chce ukončit spolupráci a tuto smlouvu končí výpovědí.

11.3. Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

11.4. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se Smlouva považuje tímto okamžikem za ukončenou, což není považováno jako porušení Smlouvy.

11.5. V případě ukončení Smlouvy, a to jakýmkoli způsobem, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité Odměny za využívání Služby.

11.6. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy okamžitě, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména

11.6.1. jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit Aplikaci;

11.6.2. jednání Uživatele, kterým se Uživatel snaží obcházet Ceník;

11.6.3. jednání Uživatele schopné ohrozit dobré jméno Poskytovatele nebo Služby jako takové;

11.6.4. jednání Uživatele spočívající v Klamavé reklamě směrem ke Koncovému zákazníkovi;

11.6.5. pokud Uživatel poruší povinnost podle čl. 4.9 této Smlouvy.

11.7. Pro případ podstatného porušení Smlouvy Uživatelem má Poskytovatel právo zablokovat Uživatelský účet, včetně Účtu provize.

11.8. Pro případ podstatného porušení této Smlouvy Uživatelem, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši zůstatku na Účtu provize v okamžiku, kdy Poskytovatel porušení smlouvy zjistí.

11.9. Po ukončení Smlouvy je Uživatel neprodleně povinen odstranit z E-shopu veškerý Obsah Poskytovatele, zejména veškerá grafická zobrazení Zboží a jakékoli jiné textové materiály. Uživatel není oprávněn na E-shopu, svých internetových stránkách, sociálních sítích či jiných internetových aplikacích uvádět jakékoliv odkazy na Poskytovatele, údaje o něm, uvádět informace či hodnocení spolupráce s ním.


12. Ochrana osobních údajů

12.1. Při poskytování Služby může v Aplikaci docházet ke zpracování Osobních údajů. Poskytovatel se tímto zavazuje zpracovávat veškeré Osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

12.2. Ochrana osobních údajů, které je nutné zpracovávat pro řádný výkon práv a povinnosti vzniklých z této Smlouvy je řešena ve Smlouvě společných správců, která je nedílnou součástí této smlouvy.

12.3. Poskytovatel podrobně stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů v Zásadách zpracování osobních údajů, dostupných na www.dropshipping.cz.


13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

13.2. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem odesláním registrace stisknutím tlačítka „zavřít a uložit“ na stránkách www.dropshipping.cz.13.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv tyto Podmínky jednostranně změnit. Změnu těchto podmínek Poskytovatel oznámí Uživateli.

13.4. Tato Smlouva, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, týkající se předmětu této Smlouvy. Pokud by se tato Smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.TATO SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Smlouva“) byla níže uvedeného dne uzavřena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”) Správcem 1 a Správcem 2.


SPRÁVCE 1 Gadgets House s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem

SPRÁVCE 2 registrovaný Uživatel aplikace Dropshipping

(Správce 1 a Správce 2 dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Správce 1 je poskytovatelem služeb prostřednictvím své webové aplikace dostupné na stránkách www.Dropshipping.cz, a to na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci;

(B) Správce 1 je prodávajícím, přičemž obvykle prodává zboží Koncovým zákazníkům, prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu), který provozuje správce 2;

(C) Správce 2 je provozovatelem internetového obchodu (e-shopu), který zprostředkovává prodej zboží svým jménem, avšak na účet prodávajícího, tedy správce 1, a to na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci;

(D) Správce 2 je registrovaným Uživatelem služeb poskytovaných Správcem 1 skrze webovou aplikací Dropshipping.cz;

(E) a Smluvní strany mají společnou kontrolu nad zpracováním některých Osobních údajů Koncových zákazníků, což z nich činí společné správce;

rozhodly se Smluvní strany za účelem zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o vzájemné spolupráci, podle čl. 26 GDPR ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů, uzavřít následující Smlouvu.


1. Pojmy a definice

Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Citlivý údaj informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;

Droppshiping služba dostupná v síti internet na stránkách www.dropshipping.cz, kterou provozuje Správce 1 za účelem poskytování služeb Správci 2;

E-shop internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Koncovým zákazníkem;

Koncový zákazník osoba, která si objednala Zboží u Prodávajícího (Správce 1) prostřednictvím E-shopu (Správce 2);

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů (nejčastěji uživateli E-shopu či Koncovém zákazníkovi), na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

Prodávající společnost Gadgets House, s.r.o., se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 192465, IČ: 242 80 071, DIČ: 24280071 (Správce 1), která prodává Zboží prostřednictvím E-shopu Koncovým zákazníkům za současného poskytování služeb Dropshipping;

Smlouva o vzájemné spolupráci Smlouva ve znění obchodních podmínek, na základě které Správce 1 (Prodávající) poskytuje služby Dropshipping ve prospěch Správce 2 (E-shop) a současně Správce 2 zprostředkovává prodej Zboží prostřednictvím E-shopu, který provozuje svým jménem, avšak na účet Správce 1;

Správce 1 určuje účel, způsoby a prostředky zpracování osobních údajů, Gadgets House s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem

Správce 2 registrovaný Uživatel k aplikaci Dropshipping

Subjekty údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Koncového zákazníka nebo o potencionálního Koncového zákazníka, který zvažuje vytvoření Objednávky prostřednictvím E-shopu

Uživatel podnikatel, provozovatel E-shopu, registrovaný uživatel k aplikaci Dropshipping, který s pomocí Aplikace zprostředkovává prodej Zboží Koncovým zákazníkům;

Zboží výrobky a/ nebo služby, které Prodávající nabízí prostřednictvím E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Koncových zákazníků;

Zpracovatel osoba, která provádí zpracování osobních údajů pro správce, na základě zákona nebo smlouvy;

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;


2. předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je vymezení odpovědnosti Smluvních stran za plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které Smluvní strany získávají v souvislosti s plněním závazků podle Smlouvy o vzájemné spolupráci, jakož i úprava vzájemných práv a povinností s tím souvisejících.


3. práva a povinnosti správců

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za plnění povinností odpovídajících:

3.1.1. právu subjektů údajů na přístup k Osobním údajům,

3.1.2. právu subjektů údajů na opravu a výmaz Osobních údajů,

3.1.3. právu subjektů údajů na omezení zpracování Osobních údajů,

3.1.4. právu subjektů údajů na přenositelnost Osobních údajů,

3.1.5.právu subjektů údajů na vznesení námitky proti zpracování Osobních údajů,

v plném rozsahu odpovídají oba správci, podle toho, na kterého z nich se subjekt údajů (nejčastěji Koncový zákazník) s žádostí obrátí jako první.

3.2. Správce 2 však bude vůči svým Koncovým zákazníkům vystupovat jako ústřední kontaktní místo stran výkonu práv subjektů údajů, neboť jeho prostřednictvím dochází k prvotnímu kontaktu se subjekty údajů.

3.3. Správce 1 je povinen informovat Správce 2 o žádostech podle čl. 3.1 této Smlouvy, řádně e předat tak, aby je Správce 2 mohl žádosti řádně a včas vyřídit.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že za plnění povinností odpovídajících:

3.4.1.informační povinnosti ohledně zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR,

3.4.2.informační povinnosti ohledně podstatných ujednání obsažených v této Smlouvě,

3.4.3.oznamovací povinnosti ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení zpracování,

3.4.4.v plném rozsahu odpovídá Správce č. 2.

3.5. Správce 1 tímto prohlašuje, že Osobní údaje zpracovává výhradně za účelem plnění Smlouvy o vzájemné spolupráci a nemá zájem o využití Osobní údajů k dalšímu marketingovému oslovení Koncových zákazníků.

3.6. Správce 2 se zavazuje, že bude marketingově oslovovat Koncové zákazníky a/nebo využívat Osobní údaje za účelem marketingového oslovení, zejména k rozesílce obchodního sdělení nebo k retargentingu, či jiné obdobné marketingové činnosti, výhradně za podmínky splnění všech požadavků podle GDPR a zákona na ochranu osobních údajů, případně jiných souvisejících právních předpisů. Zejména v obchodních sděleních je vždy pro Koncového zákazníka zachována možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím Osobních údajů (patička obchodního sdělení).

3.7. Koncový zákazník v rámci nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu uvádí povinné Osobní údaje nezbytné k vyřízení objednávky Zboží (např. jméno, příjmení, fakturační údaje fyzických osob, e-mail a mobilní telefon), avšak může dobrovolně sdělit další nepovinné údaje.

3.8. Po ukončení vzájemné spolupráce společných správců, resp. po ukončení Smlouvy o vzájemné spolupráci, nezanikají vzájemné povinnosti Správců k zabezpečení a ochraně Osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, jakož i vzájemné nároky Správců z důvodu porušení takových povinností. Avšak Osobní údaje, u kterých pomine nezbytnost jejich zpracování budou oběma Správci zlikvidovány, pokud nebude jejich dalšímu zpracování svědčit některých ze zákonných právních titulů.

3.9. Smluvní strany se dohodly, že za plnění následujících povinností ve smyslu Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů odpovídají společně a nerozdílně.

3.9.1.povinnosti vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR, každý správce sám za sebe

3.9.2. povinnosti řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, podle toho, u kterého Správce k incidentu došlo.

3.10. Strany se dohodly, že typy a kategorie Osobních údajů a seznam dalších zpracovatelů, jakož i další případné podmínky zpracování, jsou blíže specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů. Jedná se o poskytovatele platební brány, kurýrní služby a dopravci, účetní společnost nebo marketingová agentura.

3.11. Doba zpracování jednotlivých kategorií Osobních údajů je patrná ze Záznamů o činnostech zpracování vedených každým ze Správců podle čl. 30 GDPR.

3.12. Strany souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Koncových zákazníků pro rozvoj a provoz Služby Dropshipping. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Koncového zákazníka, nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Koncového zákazníka kontaktovat.


4. osoby podílející se na zpracování osobních údajů

4.1. Správci zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

4.2. Pokud to dovolují obecně závazné předpisy, Správci jsou oprávněni pověřit zpracováním Zpracovatele. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování Osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s Osobními údaji, které se Strany zavázaly dodržovat. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel.

4.3. Sdílení a předávání osobních údajů je blíže rozvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů. Jedná se o poskytovatele platební brány, kurýrní služby a dopravci, účetní společnost nebo marketingová agentura.


5. Vzájemné záruky o zabezpečení ochrany Osobních údajů

5.1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provedou Správci vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

5.2. Správci shromažďují a uchovávají Koncovým zákazníkem zadané Osobní údaje v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Poskytovatel zajišťuje t.č. známé technické podmínky k tomu, aby byly poskytnuté osobní údaje zabezpečené před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5.3. Správci zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, kopírování, krádež, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

5.4. Správci vedou záznamy o všech kategoriích činností zpracování Osobních údajů podle čl. 30 GDPR. Záznamy se vyhotovují písemně, počítaje i elektronickou formu.

5.5. Správci berou na vědomí, že zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy může být realizováno výhradně v zemích, které jsou ze strany EU považovány za bezpečné.

5.6. Správce 1 i Správce 2 pravidelně prověřují funkčnost a dostatečnost svých systémů, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování Osobních údajů.

6. Vzájemná součinnost správců

6.1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro plnění svých povinností z této Smlouvy.

6.2. Správci jsou povinni se vzájemně informovat, pokud by bylo zahájeno správní řízení v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

6.3. Správce 2 poskytuje Správci 1 součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění případné povinnosti Správce 1 reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.

6.4. Správci jsou povinni poskytovat si vzájemnou součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů, zejména při ohlašování incidentu porušení zabezpečení.

6.5. Správci si vzájemně poskytují veškeré informace potřebné k doložení toho, že splnili veškeré povinnosti, které jim ukládá tato Smlouva nebo právní předpisy; Správce 2 umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem 1 nebo jiným auditorem, kterého Správce 1 pověřil, a k těmto auditům přispěje.

6.6. Správci se neprodleně informují o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě dotyčný Správce, u něhož k incidentu došlo, přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů

6.7. Správce 2 poskytne Správci 1 na jeho vyžádání důkazy o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany Osobních údajů.

6.8. V případě, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů bude zahájeno řízení ze strany orgánu státní správy, poskytují si Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.


7. Doba trvání a ukončení Smlouvy

7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o vzájemné spolupráci.

7.2. Strany mohou do Smlouvy odstoupit, pokud tak stanoví zákon anebo v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem.


8. závěrečná ustanovení

8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti, což se děje elektronicky v okamžiku odeslání registrace k Aplikaci Droppshipping.

8.2. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

8.3. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou.

8.4. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.

8.5. Strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z této Smlouvy, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

8.6. V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy Strany učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.

8.7. Strany tímto dále výslovně sjednávají, že ustanovení § 1766, §§ 1798 až 1800 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky.

8.8. Žádná ze Stran není ve vztahu k druhé Straně slabší stranou, rozumí plně obsahu této Smlouvy a plně se všemi riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových změn, akceptuje závazky v této Smlouvě sjednané, nepovažuje vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí změny okolností.